Opłaty karne za brak ważnego obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego!

2020-05-06 08:54:20

Za brak obowiązkowego OC grozi opłata karna. Przepisy podają sposób egzekwowania tej kary, jak i procedury odwoławcze, z których można skorzystać.

W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wysokość opłaty karnej zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu Opłaty karne.
 

Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że:

- we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne, lub

- nie podlegałeś takiemu obowiązkowi

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.

 

Natomiast  jeżeli  na wezwanie Funduszu nie okażesz żądanych dokumentów lub nie uiścisz opłaty, dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie egzekucyjnym przez urząd skarbowy w twoim miejscu pobytu.
 

W sytuacji gdy kwestionujesz zasadność dochodzenia opłaty karnej w trybie egzekucyjnym, przysługuje Ci prawo wniesienia zarzutów do Zarządu Funduszu, za pośrednictwem prowadzącego postępowanie egzekucyjne naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei na postanowienie wydane przez Zarząd Funduszu można złożyć zażalenie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postanowienie Rady Funduszu jest ostateczne.
 

W szczególnych przypadkach - uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego - UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie(rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku (pobierz) wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej/życiowej. Jeżeli korzystasz ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej - do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt przyznania świadczeń.
 

Uwaga ! W przypadku dołączenia do wniosku o umorzenie wierzytelności z tytułu opłaty zaświadczeń lekarskich, należy bezwzględnie wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez UFG, poprzez podpisanie Oświadczenia znajdującego się w treści wniosku.
 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia  22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych, na każdym etapie postępowania, możesz dążyć do udowodnienia swoich racji (ustalenie spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia) przed sądem powszechnym.

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Jeżeli nie włączysz blokowania plików cookies w twojej przeglądarce, oznacza to, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w swoim urządzeniu końcowym.